ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ORGANIZATION
dot
bulletผู้บริหาร
bulletโรงงาน
bulletสวัสดิการพนักงาน
bulletโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
dot
PRODUCT
dot
bulletCHOKE
bulletTRANSFORMER
bulletSOCKET
bulletZINC
dot
ปรัชญาชีวิต
dot
bulletตามแนวทางพระบรมราโชวาท
bulletตามแนวทางพุทธศาสนา
bulletตามแนวทางนักปราชญ์
bulletตามแนวทางวิถีชาวบ้านอิสาน
dot
แนะนำ Web Site
dot
bulletพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
bulletสภาอุตสาหกรรม มหาสารคาม
bulletสภาอุตสาหกรรม สอท.
bulletศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ม.ส.
bulletBusiness Thai
bulletค้นหาในสิ่งที่ต้องการ Google
dot
อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
dot
bulletผู้จัดการออนไลน์
bulletไทยรัฐ ออนไลน์
bulletเดลินิวส์ ออนไลน์
bulletคม ชัด ลึก ออนไลน์
dot
บทความ จากเรา
dot
bulletเดลต้า กับธุรกิจรับจ้างผลิต
dot
อุตสาหกรรมเกษตรดอนหว่าน
dot
bulletการจัดการผักปลอดสารพิษ
dot
รับข่าวสารจากเรา

dot
bulletสอบถามเพิ่มเติม
bulletชมVDO แนะนำโรงงานSMP2005
Uploaded by wisoot


วิสัยทัศน์

สร้างรายได้ สร้างคน สร้างความมั่นคงในท้องถิ่น

 

                              วิ  สั  ย  ทั  ศ  น์                               

 

“สร้างรายได้ สร้างคน สร้างความมั่นคงในท้องถิ่น”

 

เ  ป้  า  ป  ร  ะ  ส  ง  ค์

 

1 ครอบครัว 1 คน สร้างความมั่นคงทางรายได้พัฒนาศักยภาพบุคคล

ส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืน มุ่งสู่มาตรฐานสากล

 

ป  ร  ะ  เ  ด็  น  ยุ  ท  ธ  ศ  า  ส  ต  ร์           

 

ปลูกฝังแนวความคิดในการพัฒนาตนเอง

พัฒนาการทำงานให้เป็นมืออาชีพ

พัฒนาโรงงานให้ได้ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001

 

บ  ริ  ษั  ท    โ  ส  ม  ภ  า  ส   เ  อ็  น  จิ  เ  นี  ย  ริ่  ง    (  2  0  0  5  )    จำ  กั  ด

มียุทธศาสตร์ที่ต้องการจะพัฒนาองค์กรให้มีระบบการบริหารงาน และการจัดการที่มีคุณภาพ  โดยจะเน้นในด้านการพัฒนาขีดควาสามารถ ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับศักยภาพ  ในการที่จะทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ

 

         ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.


บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่  135 หมู่ 8 บ้านหัวหนอง ตำบล ดอนหว่าน อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
Tel. 043-900066-7  Email : info@smp2005.com 

 

เชิญเยี่ยมชมลิงค์เพื่อนบ้านเราทั้งหมด 

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม รีสอร์ทมีระดับ ศูนย์เกษตรอุตสาหกรรมดอนหว่าน สินค้ามาตราฐาน นมโคโคกก่อ อีฮงมอเตอร์ ฝากซื้อขาย ตักสิลานครดอทคอม Tcom Mahasarakham มหาสารคาม นาม ตักสิลานครสมัครงาน หางาน รับสมัครงาน